วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แบบข้อสอบ พร้อมเฉลย 20 ข้อ

1. โทรคมนาคม หมายถึงอะไร
ก. การสื่อสาร เป็นกิจกรรมร่วมกันที่มีปฏิสัมพันธ์
ข. กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกันผ่านอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร
ค. กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู้รับ
ง. เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารรับ ส่งข้อมูลจากที่ไกลๆ ข้อมูลที่ส่งอาจเป็นไดทั้งตัวอักษร ตัวเลข ภาพ ฯ


2. การสื่อสารข้อมูล หมายถึงข้อใด
ก. กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกัน
ข. กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู้รับโดยผ่านช่องทางสื่อสาร
ค. การสื่อสาร เป็นกิจกรรมร่วมกันที่มีปฏิสัมพันธ์
ง. ถูกทุกข้อ

3. องค์ประกอบหลักของระบบสื่อสารข้อมูลมีกี่อย่าง
ก. 3 อย่าง

ข. 4 อย่าง
ค. 5 อย่าง

ง. 6 อย่าง

4. Data Communications คือข้อใด
ก. ผู้ส่ง

ข. โทรคมนาคม
ค. การสื่อสารข้อมูล

ง. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

5. ผู้รับข้อมูลคือข้อใด
ก. Receiver

ข. Protocol
ค. Message

ง. Sender

6. ข่าวสารหรือข้อมูลคือข้อใด
ก. Message

ข. Receiver
ค. Sender

ง. Protocol

7. ข้อใดคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง
ก. Protocol

ข. Computer Network
ค. Sender

ง. Receiver

8. ผู้ส่งข่าวสาร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. แหล่งกำเนิดข่าวสาร
ข. ผู้รับข่าวสาร
ค. ช่องสัญญาณ
ง. จุดหมายปลายทางของข่าวสาร

9. เครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมากทั่วโลกเข้าด้วยกันเรียกว่าอะไร
ก. เทคโนโลยี
ข. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ค. เครือข่ายผู้รับ
ง. เครือข่ายผู้ส่ง

10. ช่องสัญญาณ คือข้อใด
ก. Encoding

ข. Channel
ค. Source

ง. Sink

11. สัญญาณข้อมูลสามารถจำแนกเป็นกี่ชนิด
ก. 2 ชนิด

ข. 3 ชนิด
ค. 4 ชนิด

ง. 5 ชนิด

12. การถอนรหัส คือข้อใด
ก. การที่ผู้รับข่าวสารแปลงพลังงานจากสื่อกลางให้กลับไปอยู่ในรูปข่าวสารที่ส่งมาจากผู้ส่งข่าวสาร
ข. เป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ
ค. กรองสัญญาณแต่ต้นทาง เพื่อให้การสื่อสารมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
ง. การรับส่งข้อมูล

13. ตัวแปลง เปลี่ยน สัญญาณจากคอมพิวเตอร์ สามารถส่งผ่านไปทางสายโทรศัพท์เราเราเรียกว่าอะไร
ก. Modulate

ข. Channel
ค. Encoding

ง. Analog Singal

14. สัญญาณแอนะล็อก คือข้อใด
ก. Encoding ข. Source
ค. Analog Singal ง. Channel

15. Multiplexing ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. ช่องสัญญาณ
ข. จุดหมายปลายทางของข่าวสาร
ค. กระบวนการทางเทคนิคที่สร้างขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการส่งข้อมูล
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

16. ข้อใดคือความหมายของการเชื่อมโยงการสื่อสาร
ก. การเชื่อต่ออุปกรณ์สื่อสารสื่อข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
ข. ช่องสัญญาณ
ค. กระบวนการทางเทคนิค
ง. ถูกทุกข้อ

17. การเชื่อมโยงเครือข่ายแบบสลับช่องทางการสื่อสารคือข้อใด
ก. Channel
ข. Encoding
ค. Switched Network
ง. Modulate

18. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเชื่อต่อจุดต่อจุด
ก. Modulate
ข. Channel
ค. Poing to Point line
ง. Encoding

19. ข้อใดคือเครือข่ายสื่อสารโทรศัพท์ที่ถูกต้อง
ก. Switched Network
ข. Package Switching Network
ค. Specialized Pigital Network
ง. The Telephone Network

20. เครือข่ายแบบสลับช่องทางการสื่อสารมีกี่รูปแบบ
ก. 2 รูปแบบ

ข. 3 รูปแบบ
ค. 4 รูปแบบ

ง. 5 รูปแบบ

เฉลย
(1). ง (2.) ข (3.) ค (4.) ค (5.) ก
(6.) ข (7.) ข (8.) ก (9.) ข (10.) ข
(11.) ก (12.) ก (13.) ก (14.) ค (15.) ค
(16.) ก (17. ) ค (18.) ค (19.) ง (20.) ค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น